Doprava zdarma od CHF 100!

Všeobecné obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky pro online prodej

Rozsah 

Tato všeobecná obchodní podmínka od společnosti Master Hockey, divize Skills4Hockey GmbH, Davos Platz, ("Skills4Hockey") platí pro všechny objednávky, které od vás byly podány nebo předloženy pro jakýkoli výrobek, službu nebo odběr nabízený prostřednictvím webové stránky shop4hockey.ch (v této všeobecné obchodní podmínce označovaný jako "Produkty"), včetně, ale neomezeně na hardwarová zařízení, doplňky a příslušenství, produkty nebo příslušenství obsahující předinstalovaný software ("Hardware") a služby nabízené Skills4Hockey od času k času ("Služby"), což mohou být internetové služby, lokální služby, datové služby, služby pro poskytování informací v reálném čase nebo poskytování jiných dat, informací, funkcionalit nebo obsahu, ať už v rámci odběru ("Odběr") nebo na předplacené bázi, poskytované v jednom nebo více částech.

Cena a platba

 a) Uvedené ceny na webu zahrnují DPH, pokud není uvedeno jinak. Pokud jsou náklady na přepravu a balné (pokud existují), mohou být účtovány navíc k ceně uvedené na webu. Jste povinni zaplatit veškeré místní daně z příjmu a jiné státní poplatky spojené s objednávkou. Ceny se mohou kdykoli změnit, ale to neovlivní objednávky na hardware (předinstalovaný software) nebo služby, které byly provedeny před tímto datem. 

b) Všechny objednávky musí být zaplaceny prostřednictvím platebních metod nabízených Skills4Hockey ("Platební služba"). Pro podání objednávek a použití platebních metod musíte uvést podrobnosti o vaší platební metodě, fakturační adrese a dodací adrese (pokud je to relevantní) a/nebo jakékoli další informace nezbytné pro dokončení objednávky.

 c) Pokud z jakéhokoli důvodu selže platba, Skills4Hockey vám zašle fakturu s částkou k zaplacení poštou nebo e-mailem. Tato faktura musí být zaplacena bankovním převodem, PayPalem nebo kreditní kartou do 14 dnů.

Objednávky 

a) Všechny podané objednávky podléhají souhlasu Skills4Hockey. Smlouva vstoupí v platnost až poté, co Skills4Hockey potvrdí objednávku formou objednávkového potvrzení. 

b) Skills4Hockey má právo odmítnout veškeré objednávky zcela nebo částečně nebo uplatnit maximální objednané množství. 

c) Všechny objednávky na hardware závisí na dostupnosti skladem.

Dodávka a přechod rizika 

a) Skills4Hockey se bude snažit dodat produkt do 30 dnů od přijetí objednávky, pokud není uvedeno jinak. Pokud budou objednány více produkty, má Skills4Hockey právo dodávat každý produkt zvlášť

b) Produkty budou doručeny buď na vaši dodací adresu, vlastnické místo nebo elektronicky. Riziko ztráty nebo poškození produktů se na vás přenese v okamžiku dodání vašich produktů.

c) Pokud odmítnete nebo zmeškáte doručení produktů, má Skills4Hockey právo naúčtovat vám náklady na skladování, dokud produkt může být doručen.
d) Pokud selže dodávka z důvodu mimo kontrolu Skills4Hockey, má Skills4Hockey právo odstoupit od smlouvy a vrátit vám část zaplacených peněz.
e) Pokud Skills4Hockey nesprávně doručí produkt, měli byste Skills4Hockey okamžitě informovat e-mailem o chybě a měli byste, ve prospěch Skills4Hockey, ihned zajistit vrácení produktu (což by mělo být placeno Skills4Hockey).
f) Přijetí nepožadovaného položky vás nezbavuje povinnosti přijmout a zaplatit produkt, který jste původně objednali, pokud s Skills4Hockey nebylo výslovně dohodnuto.

Storno hardware 

a) Skills4Hockey vám umožňuje odstoupit od kupní smlouvy na hardware z jakéhokoli důvodu, pokud hardware nebyl používán do 14 pracovních dnů od dodání na vaši dodací adresu. Kupní cena vám bude poté vrácena. Chcete-li od kupní smlouvy na hardware odstoupit, musíte se ve 14 dnech po dodání obrátit na Skills4Hockey e-mailem a získat číslo RMA. Poté můžete hardware vrátit Skills4Hockey v původním balení, bez jakýchkoli zástavních práv nebo jiných nároků. Skills4Hockey si může účtovat náklady na přepravu nebo poštovné, které vzniknou přímo v souvislosti s vrácením.

b) Souhlasíte, že provedení služeb Skills4Hockey nastane okamžitě po přijetí vaší objednávky Skills4Hockey. Jakmile začne provedení, nebudete schopni tyto služby zrušit, což může zahrnovat, ale není omezeno na stažení, instalaci nebo aktivaci služeb vaší osobou.

Omezení 

Kromě toho, co je dovoleno podle platného práva, nebudete a žádná osoba nebude mít povolení k úpravě produktů nebo jejich části, k jejich analýze za technickou pomocí, k dekompilaci a demontáži produktů, k rozbití nebo obcházení šifrování nebo k asistenci třetím stranám.

Omezená záruka 

a) Skills4Hockey nemůže a nebude zaručovat, že produkty budou fungovat bez chyb, ani že veškeré poskytované informace budou vždy přesné.

b) Skills4Hockey poskytuje omezenou záruku, že hardware neobsahuje vady a že materiály budou normálně fungovat po dobu dvou (2) let od data zakoupení hardware nebo od data zakoupení, pokud porušíte jeden nebo více bodů v obchodních podmínkách, pokud je tato doba kratší. Během záruční doby bude hardware opraven nebo nahrazen Skills4Hockey bez nákladů na pracovní dobu a náhradní díly. Pokud bude hardware opraven po této době, budou vám účtovány pouze přímo spojené náklady na dopravu nebo poštovné.

Garantní doba vypršela, záruční doba pro opravy je stanovena na šest (6) měsíců od data opravy. Tato záruka se nevztahuje na služby. 

c) Tato omezená záruka nekryje škody způsobené běžným opotřebením nebo škody vzniklé tím, že někdo, kdo nebyl autorizován společností Skills4Hockey, otevřel nebo opravil hardware. Omezená záruka také nekryje škody způsobené: zneužitím, vlhkostí, tekutinami, teplem, nehodami, nedodržením dodaných pokynů k hardwaru, zanedbáním nebo zneužitím. Omezená záruka také nekryje fyzické škody na povrchu hardwaru. 

d) Společnost Skills4Hockey neposkytuje žádné záruky týkající se dodatečných produktů, s výjimkou těch, které jsou popsány v oddílu 7. Zvláště a v co největší míře povolené podle platného práva. Společnost Skills4Hockey a dodavatelé poskytují produkty "jak jsou" a se všemi chybami, a tímto způsobem odmítají všechny další záruky a podmínky, ať už vyjádřené explicitně, implicitně nebo zákonem stanovené, včetně, ale neomezeně, všech implicitních záruk, povinností nebo podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, spolehlivosti a dostupnosti, přesnosti nebo úplnosti odpovědí, výsledků, odborných úsilí, nepřítomnosti virů, náležité péče a odbornosti, vztahujících se k produktům, poskytování nebo selhání jiných služeb, informací, softwaru, podobných obsahů o produktech nebo jinak vzniklých z používání produktů. Kromě toho neexistuje žádná záruka nebo záruka nepřerušeného užívání, nepřerušeného vlastnictví nebo neporušení týkající se produktů. Toto vyloučení se nevztahuje na implicitní podmínku vlastnictví nebo popisnou implicitní záruku.

 e) Chcete-li uplatnit nárok na vadu v rámci omezené záruky, musíte společnosti Skills4Hockey během záruční doby ohlásit chybu e-mailem a případně získat číslo RMA (return merchandise authorization - povolení k vrácení zboží). Software nebo hardware musí být co nejdříve po oznámení o vadě vráceny na adresu společnosti Skills4Hockey spolu s popisem vady. Musíte také dodržovat jiné postupy pro vrácení, které jsou řízeny společností Skills4Hockey.

 f) Tato omezená záruka je jedinou zárukou, kterou vám nabízíme, a nahrazuje všechny ostatní explicitní záruky nebo podobné závazky (pokud existují), které jsou vyjádřeny prostřednictvím reklamy, dokumentace, balení nebo jiných komunikačních prostředků. 

g) Ustanovení této části 7 nemají žádný vliv na prodej spotřebního zboží v souladu s platnými národními právními předpisy. h) Tato omezená záruka není přenosná.

Omezení odpovědnosti 

a) Pokud to platné právo povoluje, neměli by Skills4Hockey ani dodavatelé nebo subdodavatelé nést odpovědnost za vás nebo třetí stranu za žádné škody, ať už přímé, nepřímé, náhodné nebo následné, nebo jinak (včetně, ale neomezeně,

b) Bez ohledu na jakékoli škody, které by mohly být způsobeny vámi nebo třetí stranou z jakéhokoli důvodu a vůbec (včetně, ale neomezeně na všechny zde uvedené škody a na všechny škody vyplývající přímo nebo nepřímo z smlouvy), by celková odpovědnost společnosti Skills4Hockey a jejích dodavatelů (vztahující se k produktům) měla být omezena na částku, kterou jste za příslušné produkty zaplatili. 

c) Společnost Skills4Hockey nemůže nést odpovědnost za podvod ze strany zaměstnanců a/ nebo dodavatelů; nebo (ii) za podvodné zkreslení ze strany zaměstnanců a/ nebo dodavatelů. 

d) Bez ohledu na výše uvedené nebo cokoli jiného v těchto obchodních podmínkách se nic v těchto obchodních podmínkách nebude týkat odpovědnosti obou stran za smrt nebo osobní zranění z vlastní nedbalosti.

 e) Výše uvedená omezení odpovědnosti nemají vliv na žádná práva podle platných národních právních předpisů.

Ochrana osobních údajů 

Skills4Hockey nebude zveřejňovat žádné informace o vašich osobních údajích, účtech nebo spojeních třetím stranám, s výjimkou v souladu s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými na webových stránkách. Tímto potvrzujete, že jste přečetli pravidla ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Webové stránky třetích stran 

Společnost Skills4Hockey nenese odpovědnost za obsah žádných webových stránek nebo služeb třetích stran, žádné odkazy obsažené na těchto webových stránkách nebo službách, ani za jakékoliv změny nebo aktualizace na webových stránkách nebo službách třetích stran. Když společnost Skills4Hockey nabízí odkazy a/nebo přístup k webovým stránkám a/nebo službám třetích stran, je to pouze pro vaše pohodlí, a zařazení odkazu nebo přístup neznamená implicitní doporučení ze strany společnosti Skills4Hockey pro webové stránky nebo služby třetích stran.

Práva třetích stran

Třetí strany nemají podle platných právních předpisů žádná práva vyplývající z práv duševního vlastnictví třetích stran ani z ustanovení těchto obchodních podmínek, ale to nemá vliv na práva nebo opravné prostředky třetí strany, které jsou k dispozici mimo taková ustanovení.

Vyšší moc 

Za vyšší moc se považují okolnosti, které ztěžují plnění závazků společnosti Skills4Hockey podle těchto obchodních podmínek a které nejsou pod kontrolou společnosti Skills4Hockey, včetně zpožděných nebo neúplných dodávek způsobených okolnostmi mimo rozumnou kontrolu společnosti Skills4Hockey. V případě vyšší moci jsou všechny závazky společnosti Skills4Hockey pozastaveny. Pokud doba, po kterou nemůže společnost Skills4Hockey kvůli vyšší moci plnit závazky, trvá déle než devadesát (90)

Všechny ustanovení v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, která svou povahou přetrvávají po ukončení nebo vypršení smlouvy o nákupu nebo licence na produkty, zůstávají v platnosti.

Částečná neplatnost 

Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo považováno za neplatné, neúčinné, nevymahatelné nebo nezákonné, zůstávají všechna ostatní ustanovení v plném rozsahu platná. Vy a Skills4Hockey souhlasíte s tím, že místo těchto neplatných ustanovení budou platit nová ustanovení, která budou vztahována na jejich obsah a účinky, a budou, pokud je to možné, v původním formátu, ale tak, aby z nich skutečně vyplývala práva.

Platné právo 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny spory související s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nákupem a používáním produktů nebo jinak, podléhají švýcarskému právu. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je tímto vyloučena ze závazku pro tyto Všeobecné obchodní podmínky. Každá strana tímto souhlasí s nevýhradní pravomocí soudů v Curychu ve věci všech sporů vzniklých z této smlouvy nebo s ní souvisejících.

Impresum 

Skills4Hockey 

GmbH Promenade 102, 

7270 Davos Platz 

IČO CHE-351.261.245

Překlady 

Německá verze těchto Všeobecných obchodních podmínek je platnou verzí pro váš nákup. Pokud máte otázky, návrhy nebo stížnosti týkající se vaší objednávky, nákupu nebo těchto obchodních podmínek, nebo pokud se z jakéhokoli důvodu chcete spojit se společností Skills4Hockey, můžete tak učinit e-mailem. Upozorňujeme, že tyto Všeobecné obchodní podmínky mohou být bez předchozího upozornění změněny. Doporučuje se je pravidelně kontrolovat. Skills4Hockey GmbH, Davos 2023

Kontakty

Máte dotaz k naší nabídce?

Neváhejte nás kontaktovat. Náš tým Vám rád pomůže s vyběrem spravných produktu.

Potřebujete pomoc?

Napište nám na email info@shop4hockey.ch.

Napište nám
Nejlepší poradenství

Nejlepší poradenství

Pomůžeme vám vybrat správnou výstroj.

Inovativní dětské hokejky

Inovativní dětské hokejky

Nové úrovně Flex.

Rychlé doručení

Rychlé doručení

Všechny juniorské hole ZAG II a GR8 serie jsou skladem.

Testování hokejek v Davosu

Testování hokejek v Davosu

Během našich campů si můžete vyzkoušet hole Vikkela.